Fiscal


Fiscal

Deixeu a les nostres mans qualsevol tramitació de temes fiscals i ho resoldrem amb la màxima brevetat i eficàcia. En aquest àmbit assessorem empreses, associacions, fundacions i persones físiques. A més, estem donats d’alta en el Cens de Col·laboradors Socials de l’AEAT, fet que ens permet donar un servei més ràpid i tenir un tracte més directe amb l’administració.

 • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Societats
 • Impost sobre el Valor Afegit
 • Impost General sobre Transmissions Patrimonials
 • Impost sobre actes Jurídics Documentats
 • Impost sobre Succeccions i Donacions
 • Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys Urbans
 • Impost sobre la renda de No Residents
 • Impostos Especials
 • Impost sobre Béns Immobles
 • Impost sobre Activitats Econòmiques.